10 TRÒ CHƠI Ô CHỮ MÔN ĐỊA LÝ

10 trò chơi ô chữ sử dụng trong các bài:

  1. Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên

  2. Thành phố Đà Lạt

  3. Hoạt động sản xuất của người ở đồng bằng Bắc Bộ (tt)

  4. Thủ đô Hà Nội

  5. Thành phố Hải Phòng

  6. Hoạt động sản xuất của người ở đồng bằng Nam Bộ (tt)

  7. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

  8. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung (tt)

  9. Thành phố Huế

  10. Biển, đảo và quần đảo